Villkor

Senast uppdaterad 13 december 2022

Denna webbplats stöder och drivs av Stiftelsen Alzheimer Life med ID 802481-6491


Dessa villkor gäller för webbplatsen https://insamling.alzheimerlife.se för alla Besökare, Insamlare, Användare eller Givare (Vänligen se Definitionerna nedan).


Alla besök till eller användning av Webbplatsen innebär godtagande av den senaste versionen av dessa Villkor. Från tid till annan uppdateras dessa villkor, så vänligen kontrollera Villkoren emellanåt för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar. 

Varje enskild person som besöker Webbplatsen på vägnar av en verksamhet, organisation eller annan enhet, garanterar härigenom att denne har nödvändig behörighet för att kunna acceptera villkoren på vägnar av enheten


1. Definitioner 

Uttrycken som används i detta dokument ska förstås som följer:

– ”Oss”, ”Vi” avser Stiftelsen Alzheimer Life.

– “Webbplatsen”, Sidan eller våra ”Tjänster” avser https://insamling.alzheimerlife.se och alla andra webbplatser som Vi äger eller driver, som innehåller en länk till detta dokument.

– ”Insamlare” avser en person eller organisation som skapar en sida i syfte att samla in pengar till en Stiftelsen Alzheimer Life.

– ”Givare” avser en person eller organisation som donerar ett Bidrag till Stiftelsen Alzheimer Life.

– ”Användare” och ”Du” avser en person som går in på Webbplatsen


2. Beskrivning av aktiviteter och tjänster som tillhandahålls

– Skapande av en insamlingssida: 

Vem som helst kan bli en Insamlare genom att skapa en insamlingssida. Du skapar din personliga insamlingssida med text, bild/video, ett mål för hur mycket Du vill samla in och ett datum då insamlingen avslutas. När Du är klar delar Du din insamlingssida med ditt nätverk och de kan stödja din insamling med donationer som går till det projekt Du har valt att knyta din insamling till. Du kan alltid ändra text, bild/video, mål och sludatum för din insamling.

– Donationer:

När Du ger ett Bidrag till en insamlingssida, skickas pengarna till Stiftelsen Alzheimer Life.


E-postmeddelandet som Du får direkt efter att du har gett ett Bidrag ska ses som en bekräftelse. Du kan dessutom begära att få ett kvitto efter att Du har donerat. Skicka en e-post till info@alzheimerlife.se om Du vill ha ett kvitto. 


3. Användarmaterial 

All kommunikation eller material som Du överför till denna webbplats eller till Oss, via e-post eller på annat sätt, oavsett orsak, kommer att behandlas som icke-konfidentiellt material som saknar äganderätt. Du behåller alla rättigheter till sådana meddelanden eller sådant material, men Du ger Oss en icke-exklusiv, betald, evig och världsomspännande rätt att kopiera, distribuera, visa, använda, publicera, översätta, anpassa, ändra och på annat sätt använda sådant material för alla ändamål oavsett form och medium (nu kända eller för närvarande inte kända).

Vänligen skicka inte konfidentiell information till Oss om Vi inte har kommit överens om det skriftligen.

Vidare garanterar Du att:

 • Du äger det material och den information som Du har publicerat på eller via Webbplatsen och Tjänster eller på annat sätt har rätt att bevilja licensrättigheter på sådant sätt som anges i detta avsnitt.
 • Publiceringen av ditt material och din information på eller via webbplatsen och tjänster inte kränker privaträtt, publicitetsrättigheter, upphovsrätt, avtalsrättigheter, moraliska rättigheter, immateriella rättigheter eller annan rättighet som tillhör annan person. Du förbinder dig att betala för alla royalties, avgifter och andra kostnader som uppstår på grund av innehåll som Du har publicerat på eller via Webbplatsen.


Vi kan dessutom inte garantera identiteten hos Användare som Du kan samverka med när Du använder Webbplatsen. Vi kan dessutom inte garantera sanningen i den information som användarna lämnar om sig själva eller de relationer som de beskriver.

Eftersom personliga bedömningar varierar och individer ibland väljer att inte följa våra policys och regler, kan Du utsättas för innehåll som Du finner stötande eller obehagligt. Kontakta support på info@alzheimerlife.seom vill anmäla innehåll som Du finner stötande.


4. Varumärke och Copyright


Namnet Stiftelsen Alzheimer Life och tillhörande logotyp ägs av Stiftelsen Alzheimer Life och får inte användas av andra utan godkännande från Stiftelsen Alzheimer Life.

Allt innehåll på https://insamling.alzheimerlife.se ägs av Stiftelsen Alzheimer Life och får inte användas eller kopieras av andra utan godkännande från Stiftelsen Alzheimer Life. Du får dock kopiera text om texten inte används i kommersiellt syfte.

5. Upphovsrättsintrång

5.1 Vi respekterar andras immateriella rättigheter, och Vi ber dig att göra detsamma. Om Du eller någon Användare av denna webbplats anser att upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt har kränkts genom ett inlägg på denna webbplats, bör Du eller Användaren skicka ett meddelande till Oss.

5.2 För att det ska fungera måste meddelandet innehålla:

– En fysisk eller elektronisk underskrift av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren till den rättighet som anses kränkt

– Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha utsatts för intrång;

– Information så att Vi kan kontakta den klagande parten, till exempel e-post, adress eller telefonnummer som Vi kan nå personen genom

– Identifiering av det material som påstås göra intrång på rättigheten och som måste tas bort;

– Ett uttalande om att den klagande parten är i god tro om att användningen av materialet inte bemyndigats av upphovsrättsägaren, ombud eller gällande lag;

– Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och, med straffansvar för mened, att den klagande parten är bemyndigad att agera på uppdrag av ägaren till den rättighet som anses kränkt.

Skicka meddelandet till: info@alzheimerlife.se

5.3 Som Användare av Webbplatsen bekräftar och godkänner Du att Vi vid mottagandet av ett meddelande om upphovsrättsintrång, omedelbart kan ta bort det aktuella materialet från vår webbplats utan ansvar gentemot dig eller tredje part.

6. Förbjuden Aktivitet

6.1 Du samtycker till att agera på ett ansvarsfullt och lagligt sätt när Du använder Webbplatsen. Du måste följa alla gällande lagar och regler. Du får inte använda Tjänsten för något olagligt syfte, för att begå något brott enligt lagarna i den jurisdiktion från vilken åtkomst erhålls via Webbplatsen, eller på ett sätt som sannolikt kommer att skada någon annan person.

6.2 Du samtycker till att inte använda Tjänsterna och Webbplatsen till följande: 

 • Lägga in innehåll som innehåller våld eller stötande material eller som innehåller länkar till sexsidor;
 • Publicera eller främja information som Du vet är falsk eller vilseledande eller främja olagliga aktiviteter eller uppträdanden som är smädliga, hotfulla, oanständiga, nedsättande eller ärekränkande;
 • Publicera innehåll som kan vara kränkande, eller som främjar rasism, bigotteri, hat eller skada av något slag mot någon grupp eller individ; – Uppträda som en annan person eller organisation;
 • Använda Tjänsten för olagliga ändamål, kriminell eller skadegörande verksamhet, inklusive men inte begränsat till, barnpornografi, bedrägeri, handel med obscent material, trakasserier, förföljelse, skräppost (spam, spim), utskick av virus eller andra skadliga filer, upphovsrättsintrång, patentintrång eller stöld av affärshemligheter;
 • Ladda upp, visa på Webbplatsen, eller använda, i anslutning till Webbplatsen, material som på något sätt bryter mot upphovsrätt, andra immateriella rättigheter eller äganderätt hos en tredje part eller som annars kan leda till att Vi blir skyldiga att betala skadestånd till en tredje part;
 • Ladda upp, publicera, e-posta eller på annat sätt tillhandahålla oönskad eller otillåten reklam, marknadsföring, skräppost, spam, kedjebrev, pyramidspel eller någon annan form av erbjudande;
 • Anordna lotterier och andra spelaktiviteter om de strider mot gällande lokala lagar;


Vi förbehåller Oss rätten att undersöka och vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, enligt vår uppfattning, bryter mot detta villkor, inklusive utan begränsning, rapportera detta till lämplig brottsbekämpande myndighet.

6.3 Barn. Denna webbplats är avsedd för allmänna användare av Internet och riktar sig inte till barn på något sätt. Det är förbjudet för barn under 13 år att använda denna Webbplats.

7. Säkerhet och lösenord

7.1 Lösenord
Du är själv ansvarig för att ditt lösenord och konto hålls hemligt samt för alla uttalanden, handlingar och försummelser som sker genom användning av ditt lösenord och konto, inklusive skickad e-post och eventuella kostnader som uppstår.

Du måste därför vidta åtgärder för att säkerställa att andra inte får tillgång till ditt lösenord och konto. Våra anställda kommer aldrig att be dig uppge ditt lösenord.

Du får inte överlåta eller dela ditt konto med någon, och Vi förbehåller Oss rätten att omedelbart avsluta ditt konto i händelse av obehörig överlåtelse eller delning.


7.2 Säkerhet i samband med gåvor

Kreditkortsuppgifter hanteras av våra leverantörer, som är bland de ledande leverantörerna av betalningar online. Vår lösning uppfyller PCI-standarden (niveau 2) och all kommunikation om pengar och kortdata krypteras.


8. Återbetalningspolicy

Alla betalningar av gåvor genom Webbplatsen är bindande, med undantag för speciella och särskilda omständigheter. Det kan exempelvis vara bevisat olaglig användning av ditt kontokort eller motsvarande. Om ditt kontokort har blivit missbrukat så kontakta Oss på: info@alzheimerlife.se


9. Skulder

9.1 Det är inte Stiftelsen Alzheimer Life ansvar att kontrollera riktigheten i den information som ges av Insamlare, Givare och Användare av Webbplatsen.

9.2 Vi kan inte hållas ansvarig för information, framställningar eller uttalanden som Insamlare, Givare eller andra Användare gör på Webbplatsen.

10. Övriga villkor


10.1 Delvis ogiltighet

Om en paragraf eller underparagraf i dessa Villkor är ogiltig eller omöjlig att verkställa, påverkar det inte giltigheten eller verkställigheten av övriga paragrafer eller underparagrafer i dessa Villkor, vilka skall förbli i full kraft och verkan. 

10.2 Tillämplig lag

Dessa Villkor regleras av lagarna i Sverige.

10.3 Forumklausul

Om en tvist uppstår ur eller i anslutning till dessa Villkor, kommer den svenska domstolen vara det enda behöriga organet som kan pröva målet.

10.4 Ändringar i Villkoren

Vi förbehåller Oss rätten att ändra dessa användarvillkor från tid till annan utan föregående meddelande till dig. Alla ändringar träder i kraft omedelbart. Du bekräftar och accepterar att det är ditt ansvar att kontrollera denna webbplats och dessa användarvillkor med jämna mellanrum och att känna till eventuella ändringar. Din fortsatta användning av denna webbplats efter att sådana ändringar genomförts fungerar som en bekräftelse på att Du accepterar de ändrade Villkoren och samtycker till att följa och vara bunden av de ändrade användarvillkoren. 

10.5 Uppsägning och Inaktivering

Du samtycker till att Vi får, med eller utan orsak och/eller förvarning, säga upp ditt konto och din tillgång till Webbplatsen omedelbart.

Utan begränsning av ovanstående, kommer följande leda till att Du inte längre får använda Webbplatsen:

 • Överträdelser eller brott mot dessa Villkor
 • Begäran från behöriga myndigheter ;
 • Begäran från dig;
 • Långa perioder av inaktivitet;

Vidare godkänner Du att alla uppsägningar ska ske efter vårt eget gottfinnande och att Vi inte är ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för uppsägning av ditt konto eller åtkomst till Webbplatsen. Uppsägning av ditt konto kommer att omfatta inaktivering av eventuella insamlingssidor som är kopplade till kontot. Om orsakerna till att kontot avslutades har utretts, kan kontot och Insamlare som är kopplade till kontot återaktiveras.

En Insamlare har också rätt att när som helst inaktivera hennes/hans insamlingssida. Även om ett konto endast är kopplat till inaktiva insamlingssidor, kan det fortfarande vara öppet.